Privacy-statement V.D.H. Kringgroep Beuningen.

V.D.H. Kringgroep Beuningen, gevestigd aan Elsenpas 9a 6641KM Beuningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.kgp-beuningen.nl

Elsenpas 9a 6641KM Beuningen.

M. van der Lugt is de Functionaris Gegevensbescherming van V.D.H. Kringgroep Beuningen. Hij is te bereiken via secretariaat.kgp.beuningen@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

V.D.H. Kringgroep Beuningen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;

– Adres, postcode en woonplaats;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat.kgp.beuningen@gmail.com , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

V.D.H. Kringgroep Beuningen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren;

Geautomatiseerde besluitvorming

V.D.H. Kringgroep Beuningen neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen . Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van V.D.H. Kringgroep Beuningen) tussen zit. V.D.H. Kringgroep Beuningen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: voor de ledenadministratie een daartoe ingerichte database in Excel.  Voor de verwerking van aanmeldingen voor een door de V.D.H. Kringgroep Beuningen georganiseerd evenement wordt eveneens Excel gebruikt voor een deelnemerslijst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

V.D.H. Kringgroep Beuningen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens van onze leden.

Bewaartermijn: zolang betreffend lid, lid is van de vereniging. Na beëindiging lidmaatschap en als de financiële verplichtingen zijn voldaan worden deze gegevens blijvend verwijderd.

  • Persoonsgegevens van deelnemers evenementen.

Bewaartermijn: zo lang dit nodig is, in ieder geval tot na dat het evenement is verstreken.  Hierna worden alle gegevens blijvend verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

V.D.H. Kringgroep Beuningen verstrekt nooit aan derden. Alleen in die gevallen ter uitvoering van onze overeenkomst met u,  of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

V.D.H. Kringgroep Beuningen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door V.D.H. Kringgroep Beuningen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat.kgp.beuningen@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. V.D.H. Kringgroep Beuningen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

V.D.H. Kringgroep Beuningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via secretariaat.kgp.beuningen@gmail.com. V.D.H. Kringgroep Beuningen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.